Bán Thuốc Gà Đá của Mỹ !!!

Toàn quốc 11/09/2010, Mã tin: 42156
BAN THUOC GA DA CUA MY !!!

Khu Vuc Bien Hoa nha AE. Chỉ co PRO moi Hiểu :haha:
saleprobienhoa@yahoo.com.vn

* COBRA (thuoác taêng löïc, kích thích gaø ñaù) chai naøy coù chöõ vitamin vì hoï khoâng daùm ñeå teân vì sôï bò phaïm luaät caám söû duïng ôû myõ, thuoác naøy söû duïng chích moät muoåi 1/2 cc tröùôc khi ñaù chöøng 15 ñeán 25 phuùt . taùc duïng giuùp gaø hung haêng ñaù gan lì hôn bình thöôøng , sung söùc (duøng cho gaø ñaù naïp)
* REDVIPER taùc duïng vaø söû duïng gioáng nhö COBRA , Söû Duïng Tröôùc Khi Ñaù 1/4 ñeán 1/2CC Chöøng 15 ñeán 25 phuùt . Nhôù hai loaïi naøy khoâng cho gaø uoáng nöôùc nhieàu trong ngaøy ra traän.
* B15 thuoác taêng löïc cho gaø maïnh hôn, beàn söùc hôn. Caùch söû duïng : chích tröôùc ngaøy ra traän 1/2 cc vaø trong ngaøy ra traän tröôùc khi daù 20 phuùt chích 1/2 cc nöõa roài môùi cho gaø ñaù. ( Duøng cho gaø ñaù canh )
Löu YÙ:
* Taát caû 3 loaïi naøy chích vaøo ngöïc gaø (2 beân baép thòt ngöïc gaø, hay laø chích ngoaøi da choã nôi HOT ñaâu cuõng ñöôïc , tuyø theo ngöôøi duøng , chích tröôùc khi ñaù töø 15phuùt ñeán 25phuùt laø okie.
* Caùc loaïi thuoác cuûa Myõ nhö B15, Redviper, Cobra… khi voã hen roài môùi chích gaø ñaù, khoâng caàn cho gaø uoáng nöôùc , nhöng cho uoáng ít cuõng khoâng sao. !!!
Up dùm Cám Ơn ! Đừng nói lời cay đắng nha mấy Bạn. Thank AE nhiều.

Call: 01292354851 Thaønh . Ñöøng nhaén SMS nha maáy Baïn.

Thảo luận

0 bình luận
avatar