Nắp gập Samsung E1272 chữa cháy...


Dư dùng 1 em Samsung E1272 nắp gập chữa cháy.