Nôi điện tự động Autoru dư dùng...


Dư dùng 1 nôi điện tự động Autoru nên nhượng lại cho ai có nhu cầu.