Thanh lý tiêm NET 18 máy


Thanh lý tiệm NET 18 máy trạm.
- Main Giga H61
- Ram 4G
- CPU G2010
- Bootrom
- LCD Led 19"
-......